LỊCH DỰ KIẾN NĂM HỌC 2023 - 2024 TẠI SAIGON ACADEMY

Tue, 07/18/2023 - 17:11

Saigon Academy (SGA) kính gửi quý Phụ huynh Lịch dự kiến năm học 2023 - 2024 của các con. Lịch niên học sẽ được áp dụng đồng bộ tại tất cả các cơ sở trực thuộc Hệ thống SGA.

LỊCH NĂM HỌC 2023 - 2024

Education Program

The 0-year- old Early Education program comprises of 8 key areas based on 56 crucial indicators in child development, which is used to identify fundamental learning objectives for young learners.