LĨNH VỰC KHOA HỌC, KỸ THUẬT:

Chương trình khoa học kỹ thuật giúp trẻ làm quen với những thí nghiệm, quá trình nghiên cứu, thu thập thông tin bằng cách sử dụng các giác quan của mình.

Trẻ sẽ biết sử dụng các thông tin đó để nhận diện một số quy luật đơn giản, phỏng đoán và thảo luận các ý tưởng của mình. Trẻ sẽ có những nhận thức tốt và phát triển ý thức tôn trọng bản thân, tôn trọng các sinh vật khác và bảo vệ môi trường.

 

CÁC CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN QUAN TRỌNG (Key Developmental Indicators)
1.    Quan sát: Trẻ quan sát các tài nguyên và quy trình trong môi trường xung quanh trẻ.
2.    Phân loại: Trẻ phân loại tài nguyên, hành động, con người và sự kiện.
3.    Thí nghiệm: Trẻ làm thí nghiệm để thử nghiệm các ý tưởng của mình.
4.    Dự đoán: Trẻ dự đoán những gì mong đợi sẽ xảy ra.
5.    Rút ra kết luận: Trẻ đưa ra kết luận dựa trên kinh nghiệm và quan sát của mình.
6.    Diễn đạt ý tưởng: Trẻ diễn đạt ý tưởng của mình về đặc điểm của sự vật và cách thức chúng hoạt động.
7.    Thế giới tự nhiên và vũ trụ vật chất: Trẻ thu thập kiến thức về thế giới tự nhiên và vũ trụ vật chất.
8.    Các công cụ và công nghệ: Trẻ khám phá và sử dụng các công cụ và công nghệ.

Chương trình giáo dục

Chương trình GIÁO DỤC SỚM 0 TUỔI gồm 8 lĩnh vực phát triển toàn diện cho trẻ, được thiết kế dựa trên 56 chỉ số phát triển quan trọng nhằm xác định các mục tiêu học tập cơ bản đối với trẻ nhỏ