Học phí

23

10

THÔNG TIN HỌC PHÍ NĂM HỌC 2018 – 2019

Học phí năm học 2018 - 2019
THÔNG TIN HỌC PHÍ NĂM HỌC 2018 – 2019 (Từ tháng 6/2018 – 5/2019)

24

06

Thông tin học phí năm học 2017-2018

Thông tin học phí
Thông tin học phí năm học 2017-2017 Phí nhập học Phí cơ sở vật chat Học phí và tền ăn

04

08

Thông tin học phí năm học 2016-2017

Saigon Academy

I. Lệ phí đăng ký nhập học và Phí Cơ sở vật chất:

1. Lệ phí Đăng ký nhập học: 3,000,000 đồng/học sinh.

2. Phí Cơ sở vật chất hàng năm: 1,200,000 đồng/học sinh.